top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

Networked a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov, 130 80, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27539 (dále jen „správce osobních údajů") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jiným způsobem a zpracovává je pouze k plnění svých zákonných povinností v souladu s platnými právními předpisy.


Zdroje osobních údajů

 •  subjekty údajů

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 •  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné a platební údaje (např. bankovní spojení)

 •  další údaje nezbytné zejména pro plnění smlouvy
   

Kategorie subjektů údajů

 • klient správce (přímý na základě smlouvy nebo na základě zmocnění)

 • zaměstnanec správce

 • dodavatel  

 • jiná osoba, které je v právním vztahu ke správci

 • uchazeč o zaměstnání
   

Kategorie příjemců osobních údajů

 • orgány veřejné moci (státní a veřejné správy ČR - subjekty MF ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Katastr nemovitostí, stavební úřady apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • zpracovatel na základě zpracovatelské smlouvy

 • ostatní subjekty v rámci výkonu činnosti správce vždy na základě právního vztahu
  ​​

Účel zpracování osobních údajů

 • jednání o smluvním vztahu

 • účetní a daňové účely

 • plnění smlouvy a poskytování služeb

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami vedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

Poučení

Správce zpracovává údaje na základě legitimních důvodů, zejména v zákonem stanovených případech, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  Výjimku mohou tvořit osobní údaje subjektu údajů, které jdou nad rámec legitimních důvodů, a toto zpracování je prováděno vždy s výslovným souhlasem subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat takové údaje, kdy:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
   

 Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • ​účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 2/3

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


​2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, bez legitimního důvodu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


​Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. 

bottom of page